Banner
DOTACE A ÚVĚRY > NOVÝ PANEL 2013+ > Podmínky dotace
DOTACE A ÚVĚRY
BannerBannerBannerBannerBannerNOVÝ PANEL 2013+ Podmínky dotace

Podpora oprav a modernizací domů dle nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

Zvýhodněný účelový úvěr na krytí rozpočtových výdajů opravy nebo modernizace do výše až 90%

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

(1) Úvěr lze poskytnout fyzické nebo právnické osobě, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, nebo bytu1) v domě.

(2) V domě, ve kterém vzniká společenství vlastníku jednotek podle zákona upravujícího vlastnictví bytu, lze úvěr poskytnout i této právnické osobě.

(3) Úvěr lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:

a) předmětem opravy nebo modernizace domu musí být opravy a modernizace uvedené v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení, ledaže stav domu některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 1 k tomuto nařízení pod jednotlivými položkami prokazatelne nevyžaduje,

b) písemná žádost o úvěr podle § 4 je podána před zahájením opravy nebo modernizace domu,

c) dodavatelem opravy nebo modernizace domu jsou fyzické nebo právnické osoby, které mají systém řízení jakosti zaveden a certifikován způsobem odpovídajícím příslušné české technické normě2),

d) opravy nebo modernizace domu jsou stavebním úřadem povoleny nebo jsou stavebnímu úřadu řádně ohlášeny, pokud stavebnímu povolení nebo ohlášení podléhají, anebo se jedná o udržovací práce nařízené podle stavebního zákona,

e) úvěr je dostatečně zajištěn.

(4) Dojde-li při opravě nebo modernizaci domu ke změně stavby podle stavebního zákona, nebo k větší změně dokončené budovy podle zákona upravujícího hospodaření energií, musí být splněny požadavky podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov, s tím, že obvodový plášt budovy bude splňovat alespoň požadovanou hodnotu pruměrného součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2.K)].
To neplatí, jde-li o opravu nebo modernizaci domu, který nebyl postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav

uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Na tentýž druh opravy nebo modernizace stejných stavebních prvku domu muže být úvěr poskytnut pouze jednou.

(6) Úvěr podle tohoto nařízení se neposkytne na činnosti, na které byla poskytnuta podpora z jiných státních nebo evropských fondu.

1) § 3 vyhlášky c. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znení vyhlášky c. 20/2012 Sb.
2) CSN EN ISO 9001 nebo 9002.

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby