Banner
DOTACE A ÚVĚRY > JESSICA > Zpracování podkladů žádosti > Stavební dozor
DOTACE A ÚVĚRY
BannerBannerBannerBannerBanner         DOZOR STAVBY

  AUTORSKÝ DOZOR
===================

Autorský dozor je dohledem projektanta nad postupem přípravy dalšího stupně projektové dokumentace, jako je projektová dokumentace pro provedení stavby a také dohled
nad prováděním stavby
.
Autorský dozor projektanta je prováděn na základě smluvního vztahu mezi ním a stavebníkem.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel  jako  zhotovitel,
je  stavebník povinen zajistit technický dozor  stavebníka  nad prováděním stavby.
Pokud projektovou dokumentaci pro  tuto  stavbu  může  zpracovat jen osoba oprávněná
podle zvláštního právního   předpisu,  zajistí  stavebník  autorský  dozor  projektanta,
popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Osoba vykonávající autorský dozor je oprávněna provádět zápisy do stavebního deníku.

Autorský dozor provádíme v ceně 460,-Kč/hod skutečné práce dle měsíčního výkazu
a 8,- Kč/km dopravy. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Hodnota DPH bude účtována dle platné sazby v době fakturace.
Prováděná činnost je vykonávána v souladu se stavebním zákonem,
požadavků právoplatného povolení stavby, dle požadavků stavebního úřadu a postupu stavby. Prováděná činnost je zaznamenávána do stavebního deníku.
Provedené práce jsou fakturovány měsíčně. Splatnost faktur je 14 dnů.   STAVEBNÍ DOZOR
===================

Stavební dozor je odborný dozor u stavby prováděné svépomocí, prováděný způsobilou osobou, dle § 2 odst.2 písm. d) stavebního zákona ( zákon č.183/2006 Sb.).

Stavební dozor provádíme v ceně 520,-Kč/hod skutečné práce dle měsíčního výkazu
a 8,- Kč/km dopravy. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Hodnota DPH bude účtována dle platné sazby v době fakturace.
Prováděná činnost je vykonávána v souladu se stavebním zákonem,
požadavků právoplatného povolení stavby, dle požadavků stavebního úřadu a postupu stavby. Prováděná činnost je zaznamenávána do stavebního deníku.

Provedené práce jsou fakturovány měsíčně. Splatnost faktur je 14 dnů.   TECHNICKÝ DOZOR
=================== 

Technický dozor investora provádí dohled nad realizační firmou, postupem, kvalitou
a dodržováním termínů v zastoupení investora.

Technický dozor investora provádíme v ceně 460,-Kč/hod skutečné práce dle měsíčního výkazu a 8,- Kč/km dopravy. 

Uvedené ceny jsou bez DPH.                                                                                                     Hodnota DPH bude účtována dle platné sazby v době fakturace.

Prováděná činnost je vykonávána dle požadavků investora a postupu stavby, provedené práce zaznamenáváme do hodinového výkazu činnosti, který je měsíčně po vzájemném odsouhlasení investorovi fakturován.
Provedené práce jsou fakturovány měsíčně. Splatnost faktur je 14 dnů.

 

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby