Banner
Základní pravidla programu NZÚ pro BD v roce 2015

Základní pravidla programu NZÚ pro BD v roce 2015

Oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Zahájení příjmu žádostí: 15. května 2015

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace
nebo nejpozději do 12:00 hod. 31. října 2015

Alokace finančních prostředků: 500 000 000 Kč

PRAVIDLA:
- Podat žádost o podporu mohou vlastnící (spoluvlastníci) bytových domů,
a to jak fyzické osoby, tak
i právnické osoby.


- Žádost o poskytnutí podpory se podává výhradně elektronicky
prostřednictvím online formuláře žádosti
dostupného na webových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz.


- Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo
po dokončení realizace podporovaných opatření.


- Žádat mohou pouze vlastníci (spoluvlastníci) bytových domů
na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv
s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP),
který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj,
a ze kterého bude poskytována podpora mimo území hlavního města.


- Budova, na kterou je poskytnuta podpora, musí splňovat definici bytového domu,
a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti
(tzn. 10 let od vyplacení dotace).


- Za způsobilé jsou považovány pouze výdaje bezprostředně související
s přípravou a realizací podporovaných opatření a prokazatelně provedené
po rozhodném datu 1. 1. 2015.


- Mezi způsobilé výdaje je možné zahrnout také výdaje
na projektovou přípravu (např. na zpracování odborného posudku,
zajištění stavebního dozoru nad prováděním podporovaných opatření
a na provedení měření průvzdušnosti obálky budovy).


- Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen doložit
soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků
s podmínkami Programu. V případě výběru výrobku
ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických
vlastností dokládat nemusí.


- Celková výše dotace na jednu žádost je omezena
na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je
vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření,
u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, je možné
očekávat vyplacení dotace přibližně za 9 týdnů od podání žádosti.


- Maximální výše podpory pro 1 žadatele je stanovena na 10 mil.


- Na 1 objekt lze uplatnit jen 1 žádost,
která ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

SP PROJEKT s.r.o. © 2013
(c) 2013, Jan Slabý - IT market All rights reserved. Partnerské weby